? pareto+chart+中文_搜索_牛聚文档
pareto+chart+中文

帕累托图(Pareto chart)

帕累托图(Pareto chart) 帕累托图 双名:帕累托图(Pareto diagram),帕累托分析(Pareto analysis) 方法演变:权重帕累托图、比较帕累托图 概述 帕累托图是一...